Examens

Examendata, locaties en inschrijven.

Stivu – Stichting Vakexamens Uitvaartzorg – neemt examens af voor opleidingen op het gebied van uitvaartzorg. Als zowel de schriftelijke examens als de stage en het mondelinge examen met een voldoende zijn afgerond, ontvangt de kandidaat het Stivu-diploma dat branche-erkend is.

Praktische informatie

Examens 3 november 2018

Op zaterdag 3 november vinden de examens Nederlands, Algemeen Recht (Rechts- en wetskennis), Wet op de lijkbezorging en Rouwteksten plaats in De Pluk in Geldermalsen

10.00 – 11.00 uur  Examen Nederlands voor de instroom 1802 en herexamens 1801 en 1702

11.30 – 12.30 uur   Examen Algemeen Recht voor de instroom 1802 en herexamens 1801 en 1702

13.45 – 14.45 uur   Examen Rouwteksten voor de instroom 1801 en herexamens 1702 en 1701

15.15 – 16.15 uur    Examen Wet op de lijkbezorging voor de instroom 1801 en herexamens 1702 en 1701

We verzoeken jullie minimaal een half uur van tevoren aanwezig te zijn. In de centrale hal van de Pluk kun je je aanmelden bij de tafel van de Stivu waar je de presentielijst ondertekent. Op dat moment zullen we ook je identiteitsbewijs controleren (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).

Kosten en inschrijving

De kosten voor de examens worden u pas na aanvang van uw studie gefactureerd. Wij sturen daarvoor een totaalfactuur à € 825,-
De kosten voor een herexamen bedragen met ingang van 1 januari 2015 € 80 per keer. U kunt iedere module maximaal 2 keer herkansen.

Kandidaten die vanaf 1 september 2015 een (her)examen afleggen, ontvangen een overeenkomst, die zij moeten ondertekenen. Hierin is onder andere vastgelegd wat de kosten van het (her)examen zijn en wat de betalingstermijn is. Deelnemers worden via de met ieder van hen afgesloten overeenkomst en via de website van de Stivu op de hoogte gebracht van alle (her)examendata. De (her)examendag vindt plaats aan het einde van de periode waarin een aantal met name genoemde modules door de opleiding is afgerond. Het secretariaat maakt het rooster van een (her)examendag en publiceert het rooster uiterlijk twee weken voor de (her)examendag op de website.

Deelnemers melden zich aan voor hun (her)examen(s) door middel van ondertekening en terugzending van de hun toegestuurde overeenkomst. Ondertekening, terugzending in combinatie met tijdige betaling van de bijbehorende factuur geeft recht op deelname aan het (her)examen/de (her)examens. Voor het kunnen deelnemen aan het mondelinge examen geldt daarnaast dat de deelnemer alle voorgaande (her)examens moet hebben behaald.

Deelnemers worden niet schriftelijk voor een examen of herexamen opgeroepen, behalve voor het mondelinge (her)examen: de met de deelnemer gesloten overeenkomst, de website en het opleidingsinstituut voorzien de deelnemer van alle gewenste informatie (data, locaties).

Examenonderdelen

U volgt de opleiding voor uitvaartverzorger en zult voor de volgende modules in onderstaande volgorde een examen afleggen:

 • Nederlandse taal
 • Algemeen recht
 • Dag van de uitvaart
 • Rouwteksten
 • Wet op de Lijkbezorging
 • Financiën voor uitvaartzorg
 • Aannemingsformulier

Ook het stageverslag van uw stage bij een uitvaartonderneming is een onderdeel van de schriftelijke examens.
Als u alle schriftelijke onderdelen succesvol heeft afgerond, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge examen.

Examenlocatie MFC De Pluk in Meteren, gemeente Geldermalsen

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge examens maken wij per 30 september 2017 gebruik van MFC De Pluk in Meteren, op de grens met de gemeente Geldermalsen

In aanloop naar en tijdens de examendagen is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met het zalencomplex. Uw vaste aanspreekpunt is het secretariaat van de Stivu. Nadere informatie krijgt u tijdens de opleiding via het studentenportaal.

Toegestane hulpmiddelen

Bij de examens die de Stivu afneemt zijn per examen verschillende hulpmiddelen toegestaan. Een overzicht vindt u hierbij:

Algemeen:

 • Voor alle examens geldt, dat er uitsluitend met een blauw-, dan wel zwartschrijvende vulpen/balpen mag worden geschreven. Andere kleuren worden gebruikt bij de correctie van het examen en zijn niet toegestaan. Gebruik van een andere kleur dan aangegeven maakt het examen ongeldig.
 • Er mag bij alle examens gebruik worden gemaakt van een accentueerstift om voor u belangrijke delen aan te geven.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van Tipp-Ex of een ander correctiemiddel.
 • Het examen mag niet met potlood ingevuld worden.
 • Kladpapier wordt uitgereikt tijdens de examens. Het is dus verboden uw eigen kladpapier te gebruiken. Het kladpapier blijft achter in de examenzaal.

Een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine mag gebruikt worden bij de examens Algemeen recht, Aannemingsformulier en Financiën in uitvaartzorg. Deze rekenmachine mag geen verbinding hebben met buiten (dus geen mobiele telefoon, tablet o.i.d.)

Stage

Alle studenten die de opleiding Uitvaartverzorger volgen bij Docendo – Academie voor Uitvaartzorg zijn verplicht een stage te lopen bij een uitvaartonderneming.
Tijdens de opleiding wordt een stagereader uitgereikt waarin uitgebreid staat beschreven waaraan deze stage moet voldoen.

In het kort zijn de volgende aspecten van belang:

 • stageduur: minimaal 5 en maximaal 10 werkdagen.
 • stageplaats: wordt op eigen initiatief geregeld, dus vrije keuze voor een grote, middelgrote of kleine uitvaartonderneming.
 • stageonderdelen: verplicht bijwonen aannamegesprek; aanwezigheid bij een uitvaartdienst en/of begrafenisplechtigheid en/of crematieplechtigheid – tenminste één van de onderdelen is verplicht; meeluisteren bij telefonische melding, aanwezig zijn bij ophalen en/of overbrengen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een thuisopbaring, aanwezig zijn bij een controlebezoek bij een thuisopbaring, aanwezig zijn bij het in de kist leggen van een overledene, aanwezig zijn bij een rouwbezoek, aanwezig zijn bij een avondwake – tenminste vier van de voorgaande onderdelen moet worden bijgewoond/gedaan.
 • stageverslag: alle vormvereisten worden duidelijk vermeld in de stagereader. Dit verslag wordt beoordeeld als examenonderdeel.

Voor de ‘nieuwkomers’ binnen de uitvaartbranche adviseren we vanaf het 3e lesblok stage te lopen.

Geslaagd voor het mondeling examen Stivu!

Geslaagd voor het mondeling examen Stivu!

Het bestuur en de examencommissie van de Stivu feliciteert de zesendertig geslaagde kandidaten die afgelopen zaterdag 29 september jl. hun mondeling examen met een voldoende hebben afgerond. Na het succesvol afleggen van zeven schriftelijke examens en positieve beoordeling van het stageverslag werden deze kandidaten uitgenodigd om hun vaardigheden, zoals attitude, houding, luistervaardigheid, oplossingsgerichtheid, enz. mondeling te laten beoordelen door een vakkundig team van examinatoren.

Met dank aan de vakgenoten…

Tevens bedankt de examencommissie alle tweeëntwintig enthousiaste examinatoren, die deze dag hun expertise en betrokkenheid bij de professionalisering van het vak uitvaartverzorger hebben getoond door hun tijd en energie op deze examendag te geven! Iedere examinator bij de Stivu is in het bezit van een diploma, minstens vijf jaar werkervaring en is nog steeds actief als uitvaartverzorger. Daarmee borgt de Stivu haar kwaliteit ook tijdens de mondelinge examens.

Op vrijdag 26 oktober zullen de diploma’s aan de geslaagde kandidaten tijdens een feestelijk moment bij Docendo – Academie voor uitvaartzorg worden uitgereikt.

Nieuwe examenlocatie vanaf 30 september 2017

 

Vanaf zaterdag 30 september 2017, tijdens de mondelinge examens, zullen de examenkandidaten niet meer naar Utrecht hoeven, maar in Geldermalsen hun examenlocatie vinden.

Multifunctioneel Centrum De Pluk op de Rijksstraatweg 64, 4191 SG Meteren, op de grens met de gemeente Geldermalsen is vanaf dan de locatie waar zowel schriftelijke als mondelinge examens zullen worden afgenomen.

We begroeten jullie graag in het gastvrije Meteren/Geldermalsen, waar je de auto gratis kunt parkeren (ruimte genoeg rondom het MFC) en een warm welkom vindt in het prachtige pand!