Examens

Examendata, locaties en inschrijven.

Stivu – Stichting Vakexamens Uitvaartzorg – neemt examens af voor opleidingen op het gebied van uitvaartzorg. Als zowel de schriftelijke examens als de stage en het mondelinge examen met een voldoende zijn afgerond, ontvangt de kandidaat het Stivu-diploma dat branche-erkend is.

Praktische informatie

Examendag 13 juni 2020 - inhaaldag examens 21 maart 2020

Op zaterdag 13 juni 2020 vinden de examens Nederlands, Rechts- en Wetskennis en Rouwteksten plaats in De Pluk in Geldermalsen

10.00 – 11.00 uur Nederlands (herexamenkandidaten instroom 1901 en 1902)

10.00 – 11.00 uur Rechts- en Wetskennis (herexamenkandidaten instroom 1901 en 1902)

11.30 – 13.00 uur Rouwteksten (instroom 1902 + herexamenkandidaten instroom 1901 en 1802). Let op: in tegenstelling tot voorgaande examenrondes, duurt het examen Rouwteksten deze keer 90 minuten en vindt al in de ochtend plaats!

We verzoeken jullie minimaal een half uur van tevoren aanwezig te zijn. In de centrale hal van de Pluk kun je je aanmelden bij de tafel van de Stivu waar je de presentielijst ondertekent. Op dat moment zullen we ook je identiteitsbewijs controleren (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).

Als de deuren van de examenzaal gesloten zijn, ben je te laat en mag je niet meer deelnemen aan het examen.

Examennummer

Je  examennummer kun je opvragen bij het tekenen van de presentielijst, maar staat ook op je factuur en overeenkomst met de Stivu vermeld.

Dit nummer moet je overschrijven op het examenformulier. Op het examenformulier vermeld je alleen dit nummer, NIET je naam. Graag op alle bladzijden van het examenformulier dit nummer vermelden.

Kosten en inschrijving

De kosten voor de examens worden u pas na aanvang van uw studie gefactureerd. Wij sturen daarvoor een totaalfactuur à € 825,-
De kosten voor een herexamen bedragen met ingang van 1 januari 2015 € 80 per keer. U kunt iedere module maximaal 2 keer herkansen.

Kandidaten die vanaf 1 september 2015 een (her)examen afleggen, ontvangen een overeenkomst, die zij moeten ondertekenen. Hierin is onder andere vastgelegd wat de kosten van het (her)examen zijn en wat de betalingstermijn is. Deelnemers worden via de met ieder van hen afgesloten overeenkomst en via de website van de Stivu op de hoogte gebracht van alle (her)examendata. De (her)examendag vindt plaats aan het einde van de periode waarin een aantal met name genoemde modules door de opleiding is afgerond. Het secretariaat maakt het rooster van een (her)examendag en publiceert het rooster uiterlijk twee weken voor de (her)examendag op de website.

Deelnemers melden zich aan voor hun (her)examen(s) door middel van ondertekening en terugzending van de hun toegestuurde overeenkomst. Ondertekening, terugzending in combinatie met tijdige betaling van de bijbehorende factuur geeft recht op deelname aan het (her)examen/de (her)examens. Voor het kunnen deelnemen aan het mondelinge examen geldt daarnaast dat de deelnemer alle voorgaande (her)examens moet hebben behaald.

Deelnemers worden niet schriftelijk voor een examen of herexamen opgeroepen, behalve voor het mondelinge (her)examen: de met de deelnemer gesloten overeenkomst, de website en het opleidingsinstituut voorzien de deelnemer van alle gewenste informatie (data, locaties).

Examenonderdelen

U volgt de opleiding voor uitvaartverzorger en zult voor de volgende modules in onderstaande volgorde een examen afleggen:

 • Nederlandse taal
 • Rechts- en wetskennis
 • Dag van de uitvaart
 • Wet op de Lijkbezorging
 • Rouwteksten
 • Financiën voor uitvaartzorg
 • Aannemingsformulier

Ook het stageverslag van uw stage bij een uitvaartonderneming is een onderdeel van de schriftelijke examens.
Als u alle schriftelijke onderdelen succesvol heeft afgerond, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge examen.

Examenlocatie MFC De Pluk in Geldermalsen, gemeente West-Betuwe

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge examens maken wij per 30 september 2017 gebruik van MFC De Pluk in Geldermalsen (gemeente West-Betuwe)

In aanloop naar en tijdens de examendagen is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met het zalencomplex. Uw vaste aanspreekpunt is het secretariaat van de Stivu. Nadere informatie krijgt u tijdens de opleiding via het studentenportaal van de Stivu.

Toegestane hulpmiddelen

Bij de examens die de Stivu afneemt zijn per examen verschillende hulpmiddelen toegestaan. Een overzicht vindt u hierbij:

Algemeen:

 • Voor alle examens geldt, dat er uitsluitend met een blauw-, dan wel zwartschrijvende vulpen/balpen mag worden geschreven. Andere kleuren worden gebruikt bij de correctie van het examen en zijn niet toegestaan. Gebruik van een andere kleur dan aangegeven maakt het examen ongeldig.
 • Er mag bij alle examens gebruik worden gemaakt van een accentueerstift om voor u belangrijke delen aan te geven.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van Tipp-Ex of een ander correctiemiddel.
 • Het examen mag niet met potlood ingevuld worden.
 • Kladpapier wordt uitgereikt tijdens de examens. Het is dus verboden uw eigen kladpapier te gebruiken. Het kladpapier blijft achter in de examenzaal.
 • Er is geen klok in de zaal. Neem een horloge mee zodat je zelf de tijd kunt bijhouden.

Een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine mag gebruikt worden bij de examens Algemeen recht, Aannemingsformulier en Financiën in uitvaartzorg. Deze rekenmachine mag geen verbinding hebben met buiten (dus geen mobiele telefoon, tablet o.i.d.)

Stage

Alle studenten die de opleiding Uitvaartverzorger volgen, zijn verplicht een stage te lopen bij een uitvaartonderneming.
Tijdens de opleiding wordt een stagereader uitgereikt waarin uitgebreid staat beschreven waaraan deze stage moet voldoen.

In het kort zijn de volgende aspecten van belang:

 • stageduur: minimaal 5 en maximaal 10 werkdagen.
 • stageplaats: wordt op eigen initiatief geregeld, dus vrije keuze voor een grote, middelgrote of kleine uitvaartonderneming.
 • stageonderdelen: verplicht bijwonen aannamegesprek; aanwezigheid bij een uitvaartdienst en/of begrafenisplechtigheid en/of crematieplechtigheid – tenminste één van de onderdelen is verplicht; meeluisteren bij telefonische melding, aanwezig zijn bij ophalen en/of overbrengen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een thuisopbaring, aanwezig zijn bij een controlebezoek bij een thuisopbaring, aanwezig zijn bij het in de kist leggen van een overledene, aanwezig zijn bij een rouwbezoek, aanwezig zijn bij een avondwake – tenminste vier van de voorgaande onderdelen moet worden bijgewoond/gedaan.
 • stageverslag: alle vormvereisten worden duidelijk vermeld in de stagereader. Dit verslag wordt beoordeeld als examenonderdeel.

Voor de ‘nieuwkomers’ binnen de uitvaartbranche adviseren we vanaf het 3e lesblok stage te lopen.

Informatie mondeling examen 4 april 2020

Deelnemers voor 4 april krijgen ook nog een persoonlijke uitnodiging per mail.

Informatie mondeling examen voor deelnemers 

Inleiding 

Als afronding  van jouw opleiding tot uitvaartverzorger krijg je toegang tot het mondelinge examen. Je kunt alleen deelnemen aan het mondelinge examen als je alle modules van de opleiding met een voldoende hebt afgesloten en de verplichte trainingen, lessen en excursies hebt bijgewoond. Het mondelinge examen bestaat uit een praktijkcasus die je wordt voorgelegd en die je vervolgens individueel bespreekt met jouw examinatoren. Deze examinatoren beschikken over een ruime praktijkervaring en beoordelen je op basis van de beoordelingscriteria, die je bij deze informatie aantreft. Je hebt, door betaling van het examengeld, recht op het afleggen van één mondeling examen op het voor je geldende reguliere moment, dat wil zeggen aansluitend aan het laatste door je met een voldoende afgesloten (her)examen. Als je niet deelneemt of niet slaagt voor het mondelinge examen en je dus nogmaals moet deelnemen, dan worden je daarvoor (her)examenkosten in rekening gebracht. 

Planning 

Bij de indeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de reisafstand van deelnemers aan het examen naar de locatie van het mondelinge examen.
Houd er rekening mee dat het mondelinge examen in zijn totaliteit (inclusief leestijd, examen en evaluatie na afloop) ongeveer 2 uur in beslag neemt vanaf het moment dat je je moet melden. 

Aankomst 

Je moet naar het mondelinge examen komen, zoals je gekleed zou zijn om een uitvaart bij een familie te regelen. Bij aankomst op het mondelinge examen dien je je te melden en te legitimeren. Mocht je plotseling verhinderd zijn of zie je aankomen dat je te laat komt, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten. Als je plotseling verhinderd bent, kunnen wij de examinatoren inlichten en het programma van deze dag daarop aanpassen. Als je ziet aankomen dat je te laat bent, kunnen we het beste telefonisch overleggen of het de moeite is alsnog te komen. Deze zaken kunnen gemeld worden bij het secretariaat van de Stivu of op de dag zelf via het in de uitnodigingsbrief genoemde telefoonnummer. Voor alle duidelijkheid wijzen wij je op artikel 11.1 van het examenreglement, waarin staat dat een deelnemer die na aanvang van zijn/haar examenronde arriveert, niet meer kan worden toegelaten tot het examen en hierdoor dus deze mondelinge examenmogelijkheid verspeelt. Deelnemers aan de verschillende examenrondes worden van elkaar gescheiden gehouden. Er wordt bij het mondelinge examen gebruik gemaakt van verschillende casussen. 

Aanvang 

Je wordt per groep opgehaald voor het mondelinge examen. Allereerst word je naar de leeszaal gebracht, waar je enige uitleg over het mondelinge examen krijgt. Je vult vervolgens op jouw exemplaar van de casus jouw deelnamenummer in. 

Je krijgt daarna tien minuten de tijd om jouw casus te lezen en je voor te bereiden op het beantwoorden  Het gaat hierbij om een eerste indruk van wat je te wachten staat. 

Je mag geen aantekeningen maken op jouw casus, om te voorkomen dat je de hele tijd op jouw casus kijkt, terwijl je een gesprek met de examinatoren moet voeren. Je mag wel aantekeningen maken op kladpapier. 

Je neemt de casus en je eventuele aantekeningen mee naar het gesprek met de examinatoren. Na afloop van het gesprek lever je de casus en je aantekeningen bij hen in. Het examen wordt individueel afgenomen, maar je zit met meerdere deelnemers tegelijk in de examenzaal. 

Het gesprek met de examinatoren 

Je voert een individueel gesprek met twee examinatoren over de casus.
Soms is er ook nog een aspirant-examinator, een lid van de examencommissie of een andere official van de Stivu bij (een gedeelte van) het gesprek aanwezig. 

Als je een van de betrokken examinatoren of aspirant-examinatoren (om welke reden dan ook) kent, moet je dit aan de examinatoren melden. Je krijgt dan andere examinatoren toegewezen om de onafhankelijkheid van jouw beoordeling te waarborgen. Ook examinatoren hebben de plicht om zich terug te trekken als zij je om een of andere reden kennen. 

De examinatoren zullen je bevragen over de casus en kunnen op diverse aspecten ingaan. Je kunt al jouw in de opleiding opgedane kennis, vaardigheden en jouw eigen standpunten over het vak van uitvaartverzorger tentoonspreiden. Maar vergeet vooral niet om ook jouw twijfels en overwegingen te laten horen. Het betreft immers een examen, waarbij de examinatoren graag willen zien en horen hoe je tot jouw standpunt komt. Denk dus hardop! De examinatoren kunnen met je in discussie gaan over het door je gegeven antwoord of kunnen doorvragen op een bepaald aspect. Dit alles met als doel om een zo juist mogelijke indruk van jouw vaardigheden en wijze van aanpak te krijgen. 

In het gesprek draait het vooral om jouw communicatieve en sociale vaardigheden alsmede om jouw beroepshouding en niet zozeer om het toetsen van kennis. Die kennis is immers al in de schriftelijke examens getoetst. Er is dus niet maar één goed antwoord op de vragen die je worden voorgelegd. Het is dus ook niet noodzakelijk om alle readers opnieuw te bestuderen. Het is wel mogelijk dat in het gesprek een stukje vakkennis aan de orde komt; dat zal in de uitvaartpraktijk immers ook het geval zijn. Als je een antwoord niet weet, dat kan immers de beste overkomen, dan benoem je dat en geef je aan wat je zou doen om het antwoord te weten te komen en hoe je dat vervolgens zou terugkoppelen aan de nabestaanden. 

In het gesprek moet je vooral laten zien dat je je goed in de verschillende omstandigheden van de casus en alle betrokkenen kunt inleven. Je moet ook laten zien dat je overzicht hebt over de situatie, dat je verschillende invalshoeken kunt onderscheiden en een keuze kunt maken als de situatie dat vereist. Je geeft daarbij aan hoe je tot jouw keuze komt. 

Los eventuele problemen op, geef goede adviezen die inhoudelijk juist zijn en de nabestaanden tevreden zullen stellen. Je motiveert steeds, zo mogelijk, jouw antwoord en probeert zowel concreet als volledig te zijn. Denk hardop om inzicht te geven in jouw afwegingen en wees zo nodig assertief (dat moet je bij een familie soms ook zijn). Je overtuigt de examinatoren van jouw aanpak of mening. Een doordacht antwoord is in het gesprek belangrijker dan de snelheid van antwoorden. Je hebt echter, net als in de praktijk, maar een beperkte hoeveelheid tijd tot jouw beschikking, waarin wel de hele casus moet worden afgewerkt. Houd daar rekening mee. 

Het gaat nadrukkelijk niet om een rollenspel, maar soms kan een stukje rollenspel gespeeld worden, als de examinatoren van mening zijn dat dit je zou kunnen helpen. Zij zullen aangeven wanneer zij daarmee starten en weer eindigen. 

Formaliteiten 

De maximale duur van het gesprek met de examinatoren is 30 minuten. 

Na afloop van het mondelinge examen moet de casus bij de examinatoren worden ingeleverd. En ook eventuele notities. 

Het gesprek met de examinatoren wordt opgenomen op een memorecorder. 

De memorecorders worden na afloop van het gesprek door de examinatoren ingeleverd bij de examencommissie, die steekproeven neemt en een aantal gesprekken zal terugluisteren om onder andere te beoordelen of het examen op een juiste wijze is afgenomen en of op een juiste wijze tot een oordeel is gekomen. Ook in geval van klachten of bezwaren (van deelnemers) kan het gesprek later alsnog door de examencommissie worden teruggeluisterd. Het gesprek van een deelnemer die als eindoordeel een onvoldoende voor het mondelinge examen scoort, wordt altijd teruggeluisterd voordat de onvoldoende definitief door de examencommissie wordt vastgesteld. De opname van jouw gesprek wordt normaliter na het verstrijken van de bezwaartermijn, zijnde twee weken, vernietigd. Het is niet mogelijk dat je zelf het bandje met jouw gesprek terugluistert. Na afloop van jouw gesprek met de examinatoren word je opgehaald voor een gezamenlijke (per examenronde) mondelinge en schriftelijke evaluatie van het examen. Je mag de examenzaal na afloop dus niet zomaar verlaten. 

Beoordeling 

Je wordt door jouw examinatoren beoordeeld op het totaal van jouw presentatie gedurende het gesprek. De examinatoren stellen gezamenlijk aan de hand van de beoordelingscriteria vast of je op een criterium onvoldoende, matig, voldoende of goed hebt gescoord. Je hoeft niet voor alle criteria een voldoende te scoren om toch te kunnen slagen voor het mondelinge examen. De verkorte beoordelingscriteria krijg je, samen met de uitnodiging voor het mondeling examen, toegestuurd. Dat is niet voor niets; je kunt deze gebruiken om jouw mondelinge examen voor te bereiden. Neem er dus kennis van. De examencommissie stelt de uiteindelijke cesuur (de grens tussen voldoende en onvoldoende) voor het gehele mondelinge examen vast. 

Uitslag mondeling examen 

Deelnemers vinden de uitslag van hun mondelinge examen binnen twee werkdagen op Stivu Carta Online, meestal al op de maandag na het examen. Deelnemers die niet geslaagd zijn worden gebeld. Ook word je tijdens de evaluatie na afloop medegedeeld, wanneer je kunt bellen om meer informatie over jouw beoordeling en het verloop van jouw examen te krijgen, als je dat wenst. De ervaring leert dat velen hiervan gebruikmaken en er een completer beeld van hun beoordeling door krijgen. Als je onverhoopt niet geslaagd bent voor het mondelinge examen, moet je het examen de volgende keer herkansen. Mondelinge examens worden tweemaal per jaar gehouden, eind september/begin oktober en in april van enig jaar. In totaal mag maximaal drie keer aan het mondelinge examen worden deelgenomen. In het voor jouw geldende examenreglement tref je de bepalingen omtrent bezwaar en beroep aan. 

Diploma 

De diploma-uitreiking vindt bij Docendo plaats. Meer informatie ontvang je t.z.t. 

 

Nieuwe datum examens bekend

Beste kandidaat,

Inmiddels hebben jullie per mail al vernomen dat de examendag van 21 maart als nieuwe examendag gepland staat op 13 juni.

Neem de moeite om goed naar het schema te kijken, want er is in de tijden een en ander gewijzigd!

De herexamens Nederlands en Rechts- en wetskennis vinden van 10.00 tot 11 uur plaats. Het (her)examen Rouwteksten start om 11.30 uur en eindigt 90 minuten later om 13.00 uur.

We hopen jullie in goede gezondheid op zaterdagochtend 13 juni in de Pluk te mogen begroeten!

(Ben je verkouden, koortsig, enz. blijf dan alsjeblieft thuis en meld je af via mail: examens@stivu.nl)

Met vriendelijke groet,

Bestuur STIVU

Hermien Embsen
Herman Wormgoor
Danny van Rosmalen

 

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen