Examens

Examendata, locaties en inschrijven.

Stivu – Stichting Vakexamens Uitvaartzorg – neemt examens af voor opleidingen op het gebied van uitvaartzorg. Als zowel de schriftelijke examens als de stage en het mondelinge examen met een voldoende zijn afgerond, ontvangt de kandidaat het Stivu-diploma dat branche-erkend is.

Praktische informatie

Kosten en inschrijving

De kosten voor de examens worden u pas na aanvang van uw studie gefactureerd. Wij sturen daarvoor een totaalfactuur à € 825,-
De kosten voor een herexamen bedragen met ingang van 1 januari 2015 € 80 per keer. U kunt iedere module maximaal 2 keer herkansen.

Kandidaten die vanaf 1 september 2015 een (her)examen afleggen, ontvangen een overeenkomst, die zij moeten ondertekenen. Hierin is onder andere vastgelegd wat de kosten van het (her)examen zijn en wat de betalingstermijn is. Deelnemers worden via de met ieder van hen afgesloten overeenkomst en via de website van de Stivu op de hoogte gebracht van alle (her)examendata. De (her)examendag vindt plaats aan het einde van de periode waarin een aantal met name genoemde modules door de opleiding is afgerond. Het secretariaat maakt het rooster van een (her)examendag en publiceert het rooster uiterlijk twee weken voor de (her)examendag op de website.

Deelnemers melden zich aan voor hun (her)examen(s) door middel van ondertekening en terugzending van de hun toegestuurde overeenkomst. Ondertekening, terugzending in combinatie met tijdige betaling van de bijbehorende factuur geeft recht op deelname aan het (her)examen/de (her)examens. Voor het kunnen deelnemen aan het mondelinge examen geldt daarnaast dat de deelnemer alle voorgaande (her)examens moet hebben behaald.

Deelnemers worden niet schriftelijk voor een examen of herexamen opgeroepen, behalve voor het mondelinge (her)examen: de met de deelnemer gesloten overeenkomst, de website en het opleidingsinstituut voorzien de deelnemer van alle gewenste informatie (data, locaties).

Examenonderdelen

U volgt de opleiding voor uitvaartverzorger en zult voor de volgende modules in onderstaande volgorde een examen afleggen:

 • Nederlandse taal
 • Rechts- en wetskennis
 • Dag van de uitvaart
 • Wet op de Lijkbezorging
 • Rouwteksten
 • Financiën voor uitvaartzorg
 • Aannemingsformulier

Ook het stageverslag van uw stage bij een uitvaartonderneming is een onderdeel van de schriftelijke examens.
Als u alle schriftelijke onderdelen succesvol heeft afgerond, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge examen.

Examenlocatie MFC De Pluk in Geldermalsen, gemeente West-Betuwe

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge examens maken wij per 30 september 2017 gebruik van MFC De Pluk in Geldermalsen (gemeente West-Betuwe)

In aanloop naar en tijdens de examendagen is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met het zalencomplex. Uw vaste aanspreekpunt is het secretariaat van de Stivu. Nadere informatie krijgt u tijdens de opleiding via het studentenportaal van de Stivu.

Toegestane hulpmiddelen

Bij de examens die de Stivu afneemt zijn per examen verschillende hulpmiddelen toegestaan. Een overzicht vindt u hierbij:

Algemeen:

 • Voor alle examens geldt, dat er uitsluitend met een blauw-, dan wel zwartschrijvende vulpen/balpen mag worden geschreven. Andere kleuren worden gebruikt bij de correctie van het examen en zijn niet toegestaan. Gebruik van een andere kleur dan aangegeven maakt het examen ongeldig.
 • Er mag bij alle examens gebruik worden gemaakt van een accentueerstift om voor u belangrijke delen aan te geven.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van Tipp-Ex of een ander correctiemiddel.
 • Het examen mag niet met potlood ingevuld worden.
 • Kladpapier wordt uitgereikt tijdens de examens. Het is dus verboden uw eigen kladpapier te gebruiken. Het kladpapier blijft achter in de examenzaal.
 • Er is geen klok in de zaal. Neem een horloge mee zodat je zelf de tijd kunt bijhouden.

Een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine mag gebruikt worden bij de examens Algemeen recht, Aannemingsformulier en Financiën in uitvaartzorg. Deze rekenmachine mag geen verbinding hebben met buiten (dus geen mobiele telefoon, tablet o.i.d.)

Stage

Alle studenten die de opleiding Uitvaartverzorger volgen, zijn verplicht een stage te lopen bij een uitvaartonderneming.
Tijdens de opleiding wordt een stagereader uitgereikt waarin uitgebreid staat beschreven waaraan deze stage moet voldoen.

In het kort zijn de volgende aspecten van belang:

 • stageduur: minimaal 5 en maximaal 10 werkdagen.
 • stageplaats: wordt op eigen initiatief geregeld, dus vrije keuze voor een grote, middelgrote of kleine uitvaartonderneming.
 • stageonderdelen: verplicht bijwonen aannamegesprek; aanwezigheid bij een uitvaartdienst en/of begrafenisplechtigheid en/of crematieplechtigheid – tenminste één van de onderdelen is verplicht; meeluisteren bij telefonische melding, aanwezig zijn bij ophalen en/of overbrengen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een thuisopbaring, aanwezig zijn bij een controlebezoek bij een thuisopbaring, aanwezig zijn bij het in de kist leggen van een overledene, aanwezig zijn bij een rouwbezoek, aanwezig zijn bij een avondwake – tenminste vier van de voorgaande onderdelen moet worden bijgewoond/gedaan.
 • stageverslag: alle vormvereisten worden duidelijk vermeld in de stagereader. Dit verslag wordt beoordeeld als examenonderdeel.

Voor de ‘nieuwkomers’ binnen de uitvaartbranche adviseren we vanaf het 3e lesblok stage te lopen.

Informatie mondelinge examen september 2020

Donderdag 3 september jl. zijn alle kandidaten die opgaan voor het mondelinge examen, via de e-mail persoonlijk geïnformeerd over het mondelinge examen nieuwe vorm. Op het studentenportaal kunnen zij alle informatie vinden die nodig is.

Wij wensen de kandidaten veel succes met het maken van dit examen.

Belangrijke informatie nieuwe vormen van examineren

Beste studenten,

Graag stel ik jullie namens het bestuur op de hoogte van het besluit om de examens in een andere vorm af te nemen.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur bij de Stivu in 2019, is er nieuw beleid geformuleerd voor de komende jaren. In 2020 is het bestuur begonnen met het uitvoeren van acties, die voortkomen uit dit nieuwe beleid. De Coronatijd bood extra tijd om een aantal veranderingen binnen de Stivu door te voeren, onder andere op het gebied van examineren.

Zo heeft de Stivu jarenlang mogen rekenen op een uit drie leden bestaande examencommissie, die het bestuur en studenten op een waardevolle manier heeft ondersteund. Door de koerswijzigingen hebben de wegen van bestuur en examencommissie zich in juni jl. gescheiden. Het bestuur neemt vooralsnog de taken van de examencommissie over.

Hieronder volgt informatie voor studenten die vóór 2020 zijn ingestroomd en informatie voor studenten die na januari 2020 zijn ingestroomd.

Ben jij als student gestart met je opleiding vóór januari 2020?
Dan krijg je voor je herkansingen alle gelegenheid om schriftelijk af te studeren in de huidige vorm. Daarentegen worden de huidige mondelinge examens die gepland staan in september 2020 aangepast i.v.m. de ontwikkelingen rondom Corona. De bijlage met informatie en tijdsplanning onder dit bericht is specifiek voor jullie bedoeld.

Ben jij als student gestart met je opleiding na januari 2020?
Dan is het goed om te weten dat de Stivu in 2021 ook de schriftelijke examens in een nieuwe vorm aanbiedt. Er wordt dan één schriftelijk examen afgenomen, waarin alle vakken competentiegericht worden getoetst. Daarnaast komt er een mondeling examen nieuwe stijl. De ervaringen die we opdoen tijdens het mondelinge examen in september 2020, nemen we uiteraard mee naar de mondelinge examens nieuwe stijl in 2021. Nadere informatie hierover ontvangen jullie tijdig.

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende via examens@stivu.nl of bel 0345 – 63 73 09.

 

Met vriendelijke groet,

Brigitte Buddingh,
secretariaat Stivu,

namens het bestuur,

Hermien Embsen, voorzitter
Danny van Rosmalen, penningmeester
Herman Wormgoor, secretaris

 

BIJLAGE

Tijdsplanning voor studenten vóór 2020 over de mondelinge examens in september 2020

Met het toenemende aantal Coronabesmettingen is een tweede Coronagolf een realistisch scenario. Omdat we de mondelinge examens van september 2020 niet willen uitstellen tot volgend jaar, hebben we gekozen voor een andere manier van mondeling examineren dan voorgaande jaren. Deze manier is zowel Coronaproof als meer passend bij het huidige digitale tijdperk.

De mondelinge examens worden in september 2020 online afgenomen. De bedoeling is, dat jullie een opname maken, waarin je jezelf presenteert. Hierin wordt met name jullie attitude als (aankomend) uitvaartverzorger beoordeeld.

In de komende weken worden zowel het examen als de beoordeling opgesteld.

In week 36 (31 augustus t/m 4 september) ontvangen jullie de concrete opdracht met informatie over de inhoud, de vorm en de technische instructie voor het maken van de opname.

Vervolgens hebben jullie van week 37 t/m 39 (7 t/m uiterlijk 26 september, dus drie weken) de tijd om jullie filmpje online in te leveren.

In week 40 en 41 (28 september t/m 9 oktober) worden de filmpjes bekeken en beoordeeld door de examinatoren. Zodra de indeling rond is, vernemen jullie welke examinatoren dit zijn.

In week 42 (12 t/m 16 oktober) ontvangen jullie de uitslag. Ben je geslaagd (voldoende), dan ontvang je een schriftelijke onderbouwing. Ben je gezakt (onvoldoende), dan ontvang je ook een onderbouwing en word je daarover gebeld. In overleg met de examinatoren en degene die gezakt is, wordt er een nieuwe datum gepland voor een herexamen.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen