Examens

Examendata, locaties en inschrijven.

Stivu – Stichting Vakexamens Uitvaartzorg – neemt examens af voor opleidingen op het gebied van uitvaartzorg. Als zowel de schriftelijke examens als de stage en het mondelinge examen met een voldoende zijn afgerond, ontvangt de kandidaat het Stivu-diploma dat branche-erkend is.

Praktische informatie

Examendag 21 maart 2020

Op zaterdag 21 maart 2020 vinden de examens Nederlands, Rechts- en Wetskennis en Rouwteksten plaats in De Pluk in Geldermalsen

10.00 – 11.00 uur Nederlands (instroom 2001 + herexamenkandidaten instroom 1901 en 1902)

11.30 – 12.30 uur Rechts- en Wetskennis (instroom 2001 + herexamenkandidaten instroom 1901 en 1902)

13.45 – 14.45 uur Rouwteksten (instroom 1902 + herexamenkandidaten instroom 1901 en 1802)

We verzoeken jullie minimaal een half uur van tevoren aanwezig te zijn. In de centrale hal van de Pluk kun je je aanmelden bij de tafel van de Stivu waar je de presentielijst ondertekent. Op dat moment zullen we ook je identiteitsbewijs controleren (rijbewijs, ID-kaart of paspoort).

Als de deuren van de examenzaal gesloten zijn, ben je te laat en mag je niet meer deelnemen aan het examen.

Examennummer

Je  examennummer kun je opvragen bij het tekenen van de presentielijst, maar staat ook op je factuur en overeenkomst met de Stivu vermeld.

Dit nummer moet je overschrijven op het examenformulier. Op het examenformulier vermeld je alleen dit nummer, NIET je naam. Graag op alle bladzijden van het examenformulier dit nummer vermelden.

Kosten en inschrijving

De kosten voor de examens worden u pas na aanvang van uw studie gefactureerd. Wij sturen daarvoor een totaalfactuur à € 825,-
De kosten voor een herexamen bedragen met ingang van 1 januari 2015 € 80 per keer. U kunt iedere module maximaal 2 keer herkansen.

Kandidaten die vanaf 1 september 2015 een (her)examen afleggen, ontvangen een overeenkomst, die zij moeten ondertekenen. Hierin is onder andere vastgelegd wat de kosten van het (her)examen zijn en wat de betalingstermijn is. Deelnemers worden via de met ieder van hen afgesloten overeenkomst en via de website van de Stivu op de hoogte gebracht van alle (her)examendata. De (her)examendag vindt plaats aan het einde van de periode waarin een aantal met name genoemde modules door de opleiding is afgerond. Het secretariaat maakt het rooster van een (her)examendag en publiceert het rooster uiterlijk twee weken voor de (her)examendag op de website.

Deelnemers melden zich aan voor hun (her)examen(s) door middel van ondertekening en terugzending van de hun toegestuurde overeenkomst. Ondertekening, terugzending in combinatie met tijdige betaling van de bijbehorende factuur geeft recht op deelname aan het (her)examen/de (her)examens. Voor het kunnen deelnemen aan het mondelinge examen geldt daarnaast dat de deelnemer alle voorgaande (her)examens moet hebben behaald.

Deelnemers worden niet schriftelijk voor een examen of herexamen opgeroepen, behalve voor het mondelinge (her)examen: de met de deelnemer gesloten overeenkomst, de website en het opleidingsinstituut voorzien de deelnemer van alle gewenste informatie (data, locaties).

Examenonderdelen

U volgt de opleiding voor uitvaartverzorger en zult voor de volgende modules in onderstaande volgorde een examen afleggen:

 • Nederlandse taal
 • Rechts- en wetskennis
 • Dag van de uitvaart
 • Wet op de Lijkbezorging
 • Rouwteksten
 • Financiën voor uitvaartzorg
 • Aannemingsformulier

Ook het stageverslag van uw stage bij een uitvaartonderneming is een onderdeel van de schriftelijke examens.
Als u alle schriftelijke onderdelen succesvol heeft afgerond, wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan het mondelinge examen.

Examenlocatie MFC De Pluk in Geldermalsen, gemeente West-Betuwe

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge examens maken wij per 30 september 2017 gebruik van MFC De Pluk in Geldermalsen (gemeente West-Betuwe)

In aanloop naar en tijdens de examendagen is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met het zalencomplex. Uw vaste aanspreekpunt is het secretariaat van de Stivu. Nadere informatie krijgt u tijdens de opleiding via het studentenportaal van de Stivu.

Toegestane hulpmiddelen

Bij de examens die de Stivu afneemt zijn per examen verschillende hulpmiddelen toegestaan. Een overzicht vindt u hierbij:

Algemeen:

 • Voor alle examens geldt, dat er uitsluitend met een blauw-, dan wel zwartschrijvende vulpen/balpen mag worden geschreven. Andere kleuren worden gebruikt bij de correctie van het examen en zijn niet toegestaan. Gebruik van een andere kleur dan aangegeven maakt het examen ongeldig.
 • Er mag bij alle examens gebruik worden gemaakt van een accentueerstift om voor u belangrijke delen aan te geven.
 • Er mag geen gebruik gemaakt worden van Tipp-Ex of een ander correctiemiddel.
 • Het examen mag niet met potlood ingevuld worden.
 • Kladpapier wordt uitgereikt tijdens de examens. Het is dus verboden uw eigen kladpapier te gebruiken. Het kladpapier blijft achter in de examenzaal.
 • Er is geen klok in de zaal. Neem een horloge mee zodat je zelf de tijd kunt bijhouden.

Een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine mag gebruikt worden bij de examens Algemeen recht, Aannemingsformulier en Financiën in uitvaartzorg. Deze rekenmachine mag geen verbinding hebben met buiten (dus geen mobiele telefoon, tablet o.i.d.)

Stage

Alle studenten die de opleiding Uitvaartverzorger volgen, zijn verplicht een stage te lopen bij een uitvaartonderneming.
Tijdens de opleiding wordt een stagereader uitgereikt waarin uitgebreid staat beschreven waaraan deze stage moet voldoen.

In het kort zijn de volgende aspecten van belang:

 • stageduur: minimaal 5 en maximaal 10 werkdagen.
 • stageplaats: wordt op eigen initiatief geregeld, dus vrije keuze voor een grote, middelgrote of kleine uitvaartonderneming.
 • stageonderdelen: verplicht bijwonen aannamegesprek; aanwezigheid bij een uitvaartdienst en/of begrafenisplechtigheid en/of crematieplechtigheid – tenminste één van de onderdelen is verplicht; meeluisteren bij telefonische melding, aanwezig zijn bij ophalen en/of overbrengen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een overledene, aanwezig zijn bij het verzorgen van een thuisopbaring, aanwezig zijn bij een controlebezoek bij een thuisopbaring, aanwezig zijn bij het in de kist leggen van een overledene, aanwezig zijn bij een rouwbezoek, aanwezig zijn bij een avondwake – tenminste vier van de voorgaande onderdelen moet worden bijgewoond/gedaan.
 • stageverslag: alle vormvereisten worden duidelijk vermeld in de stagereader. Dit verslag wordt beoordeeld als examenonderdeel.

Voor de ‘nieuwkomers’ binnen de uitvaartbranche adviseren we vanaf het 3e lesblok stage te lopen.

Nieuwe medewerker secretariaat Stivu en verhuizing

Beste lezer,

Met ingang van 1 oktober 2019 is Suzanne Kasander werkzaam op het secretariaat van de Stivu. Zij is aanwezig op dinsdag en vrijdag. Bij vragen kunt u een mail sturen. De telefoon van Stivu wordt dagelijks beantwoord. Bij telefonisch contact, wordt uw vraag per mail doorgegeven aan het secretariaat. Zelf een mail sturen kan natuurlijk ook:

E-mail: examens@stivu.nl

T. 0345 – 637 309

Daarnaast is het kantoor van de Stivu per 1 november 2019 verhuisd naar het volgende adres in Rijswijk.

Stivu (bezoekadres):

J.C. van Markenlaan 3

2285VL Rijswijk

Postadres:

Koppelsedijk 10

4191LC Geldermalsen

Zaterdag 28 september zijn alle 51 Stivukandidaten geslaagd!

Geslaagd voor het mondeling examen Stivu van 28 september!

Het bestuur en de examencommissie van de Stivu feliciteert de 51 geslaagde kandidaten die afgelopen zaterdag 28 september jl. hun mondeling examen met een voldoende hebben afgerond. Na het succesvol afleggen van zeven schriftelijke examens en positieve beoordeling van het stageverslag werden deze kandidaten uitgenodigd om hun vaardigheden, zoals attitude, houding, luistervaardigheid, oplossingsgerichtheid, enz. mondeling te laten beoordelen door een vakkundig team van examinatoren.

Met dank aan de vakgenoten…

Tevens bedankt de examencommissie alle tweeëntwintig enthousiaste examinatoren, die deze dag hun expertise en betrokkenheid bij de professionalisering van het vak uitvaartverzorger hebben getoond door hun tijd en energie op deze examendag te geven! Iedere examinator bij de Stivu is in het bezit van een diploma, minstens vijf jaar werkervaring en is nog steeds actief als uitvaartverzorger. Daarmee borgt de Stivu haar kwaliteit ook tijdens de mondelinge examens.

Op vrijdag 25 oktober zullen de diploma’s aan de geslaagde kandidaten tijdens een feestelijk moment bij Docendo – Academie voor uitvaartzorg worden uitgereikt.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen