Beste studenten,

Graag stel ik jullie namens het bestuur op de hoogte van het besluit om de examens in een andere vorm af te nemen.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur bij de Stivu in 2019, is er nieuw beleid geformuleerd voor de komende jaren. In 2020 is het bestuur begonnen met het uitvoeren van acties, die voortkomen uit dit nieuwe beleid. De Coronatijd bood extra tijd om een aantal veranderingen binnen de Stivu door te voeren, onder andere op het gebied van examineren.

Zo heeft de Stivu jarenlang mogen rekenen op een uit drie leden bestaande examencommissie, die het bestuur en studenten op een waardevolle manier heeft ondersteund. Door de koerswijzigingen hebben de wegen van bestuur en examencommissie zich in juni jl. gescheiden. Het bestuur neemt vooralsnog de taken van de examencommissie over.

Hieronder volgt informatie voor studenten die vóór 2020 zijn ingestroomd en informatie voor studenten die na januari 2020 zijn ingestroomd.

Ben jij als student gestart met je opleiding vóór januari 2020?
Dan krijg je voor je herkansingen alle gelegenheid om schriftelijk af te studeren in de huidige vorm. Daarentegen worden de huidige mondelinge examens die gepland staan in september 2020 aangepast i.v.m. de ontwikkelingen rondom Corona. De bijlage met informatie en tijdsplanning onder dit bericht is specifiek voor jullie bedoeld.

Ben jij als student gestart met je opleiding na januari 2020?
Dan is het goed om te weten dat de Stivu in 2021 ook de schriftelijke examens in een nieuwe vorm aanbiedt. Er wordt dan één schriftelijk examen afgenomen, waarin alle vakken competentiegericht worden getoetst. Daarnaast komt er een mondeling examen nieuwe stijl. De ervaringen die we opdoen tijdens het mondelinge examen in september 2020, nemen we uiteraard mee naar de mondelinge examens nieuwe stijl in 2021. Nadere informatie hierover ontvangen jullie tijdig.

Mochten jullie naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende via examens@stivu.nl of bel 0345 – 63 73 09.

 

Met vriendelijke groet,

Brigitte Buddingh,
secretariaat Stivu,

namens het bestuur,

Hermien Embsen, voorzitter
Danny van Rosmalen, penningmeester
Herman Wormgoor, secretaris

 

BIJLAGE

Tijdsplanning voor studenten vóór 2020 over de mondelinge examens in september 2020

Met het toenemende aantal Coronabesmettingen is een tweede Coronagolf een realistisch scenario. Omdat we de mondelinge examens van september 2020 niet willen uitstellen tot volgend jaar, hebben we gekozen voor een andere manier van mondeling examineren dan voorgaande jaren. Deze manier is zowel Coronaproof als meer passend bij het huidige digitale tijdperk.

De mondelinge examens worden in september 2020 online afgenomen. De bedoeling is, dat jullie een opname maken, waarin je jezelf presenteert. Hierin wordt met name jullie attitude als (aankomend) uitvaartverzorger beoordeeld.

In de komende weken worden zowel het examen als de beoordeling opgesteld.

In week 36 (31 augustus t/m 4 september) ontvangen jullie de concrete opdracht met informatie over de inhoud, de vorm en de technische instructie voor het maken van de opname.

Vervolgens hebben jullie van week 37 t/m 39 (7 t/m uiterlijk 26 september, dus drie weken) de tijd om jullie filmpje online in te leveren.

In week 40 en 41 (28 september t/m 9 oktober) worden de filmpjes bekeken en beoordeeld door de examinatoren. Zodra de indeling rond is, vernemen jullie welke examinatoren dit zijn.

In week 42 (12 t/m 16 oktober) ontvangen jullie de uitslag. Ben je geslaagd (voldoende), dan ontvang je een schriftelijke onderbouwing. Ben je gezakt (onvoldoende), dan ontvang je ook een onderbouwing en word je daarover gebeld. In overleg met de examinatoren en degene die gezakt is, wordt er een nieuwe datum gepland voor een herexamen.